Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Arbo Beleidsplan

DOEL

Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is, door het formuleren van intenties, procedures en gedragsregels, de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn zoveel mogelijk te elimineren dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en de WAO-instroom beperkt worden.

In de Arbo-wet wordt nadrukkelijk aan de orde gesteld, dat het arbobeleid schriftelijk vastgelegd dient te worden. Het vastleggen van arbobeleid dient meerdere doelen:

  • er wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om aantoonbaar arbobeleid te voeren,
  • door uitreiking van het arbobeleid wordt de werknemer hiervan in kennis gesteld,
  • gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer worden eenduidig vastgelegd en zijn niet voor meerdere uitleg vatbaar,
  • in geval van jurisprudentie beschikt de werkgever, in het kader van de omgekeerde bewijslast, over ontlastende documenten.

 INHOUD

Arbobeleid is expliciet geen standaard document; arbobeleid wordt, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving, gericht en specifiek geschreven op uw organisatie. Het bevat minstens de door de Arbo-wet voorgeschreven items, zoals bijvoorbeeld: beleid ten aanzien van roken, seksuele intimidatie, agressie en geweld, zorg voor derden, ongevallen etc. Daarnaast dient de werkgever arbobeleid te ontwikkelen ten aanzien van specifieke onderwerpen, die in het kader van de arbeidsbescherming en/of anderszins eveneens van relevant belang zijn.

UITVOERING

Indien u besloten heeft in dit kader gebruik te maken van de diensten van ARBO4ALL, wordt door een van de consultants een afspraak gemaakt voor een gesprek met de verantwoordelijke functionaris(sen). In dit gesprek, dat ongeveer één tot anderhalf uur in beslag neemt, wordt de visie van de werkgever inzake genoemde items gematched met de wettelijke verplichtingen. Vervolgens wordt deze visie vertaald in termen van algemene stelregels, specifieke richtlijnen, en eventueel handhavings- en sanctiebeleid. U ontvangt zowel een schriftelijke uitvoering, als digitale versie van het arbobeleid. De digitale versie kunt u naar eigen inzicht aanpassen en bewerken. Het copyright blijft echter voorbehouden aan ARBO4ALL; derhalve is alleen intern gebruik toegestaan.

KOSTEN

De kosten voor uitvoering van een Arbobeleid is afhankelijk van de omvang van de organisatie. Prijzen worden per project vastgesteld. De adviseurs van ARBO4ALL kunnen u na een eerste gesprek een passend voorstel doen.