Facebook-logo-50pxicon-linkedin-50px

Onderzoeken

Ingevolge artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Het doel van arbobeleid is om risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan werknemers als gevolg van het werk worden blootgesteld, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en WAO-instroom beperkt worden.

Wanneer werknemers fysieke klachten hebben over hun werk, wellicht samengaand met arbeidsgerelateerd verzuim, kan worden aangenomen dat er sprake is van, letterlijk ziekmakende, factoren op de werkplek. Gericht werkplekonderzoek kan deze factoren, evenals mogelijke oorzaken daarvan, aan het licht brengen, op basis waarvan maatregelen ter verbetering getroffen kunnen worden.


Arbo4All kan voor u de volgende specifieke onderdelen onderzoeken: